Prevencija esternaliziranih poremećaja u ponašanju

SEMINAR I

Teorija prevencijske znanosti
Trajanje seminara: 6 sati (4 sata teorijske elaboracije + 2 sata praktičnog rada)

Ciljna grupa:

 • Uposlenici PZ, osnovnih i srednjih škola, aktivisti NVO angažirani na polju prevencije poremećaja u ponašanju…

 

Teme seminara:

 • Konceptualizacija konstrukta poremećaja u ponašanju
 • Teorije prevencije,
 • Intervencijski spektar: kontinuum pristupa, rizika i programa…/li>
 • Recentni prevencijski koncepti: Pozitivni razvoj, Model razvojnih prednosti, Koncept otpornosti

 

Cilj seminara:

 • upoznavanje sa osnovnom terminologijom i teorijama prevencijske znanosti,
 • razumijevanje sadržaja prevencije poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja,
 • razumijevanje pretpostavki uspješnih prevencijskih djelovanja…

 

SEMINAR II

Preventivni programi
Trajanje seminara: 6 sati (4 sata teorijske elaboracije + 2 sata praktičnog rada)

Ciljna grupa:

 • Uposlenici PZ, osnovnih i srednjih škola, aktivisti NVO angažirani na polju prevencije poremećaja u ponašanju…

 

Teme seminara:

 • Prevencijske razine: univerzalna, selektivna i indicirana
 • Sadržaj znanstveno utemeljenih preventivnih programa,
 • Metodologija programiranje preventivnih programa
 • Model prevencije u zajednici (“Zajednice koje brinu”)

 

Cilj seminara:

 • Upoznavanje sa prevencijskim razinama
 • Usvajanje standarda izrade znanstveno utemeljenih prevencijskih programa
 • Implementacija i razvoj PP u zajednici

 

SEMINAR III

Epidemiologija i evaluacija
Trajanje seminara: 6 sati (4 sata teorijske elaboracije + 2 sata praktičnog rada)

Ciljna grupa:

 • Uposlenici PZ, osnovnih i srednjih škola, aktivisti NVO angažirani na polju prevencije poremećaja u ponašanju, drugi…

 

Teme seminara:

 • Epidemiologija poremećaja u ponašanju – značaj i sadržaj
 • Izračun stepena incidencije i prevalencije
 • Evaluacija preventivnih programa
 • Metodologija istraživanja u prevencijskoj znanosti

 

Cilj seminara:

 • Upoznavanje sa osnovama epidemiologije i njenog značaja za planiranje prevencijskih aktivnosti
 • Ovladavanje metodologijom temeljenja preventivnih aktivnosti na epidemiološkim podacima
 • Upoznavanje sa izvorima epidemioloških podataka
 • Upoznavanje sa evaluacijom preventivnih programa