Teorije i tehnike motivacije

POJAM I ZNAČAJ MOTIVACIJE

Značaj motivacije u pogledu ponašanja u organizaciji vezan je za radove mnogih značajnih teoretičara neoklasične teorije organizacije. McGregor, Maslow, Herzberg, Mayo i mnogi drugi su dali značaj motivaciji kao temelju za mnoga istraživanja ponašanja pojedinaca i grupa u organizaciji i kao takva predstavlja predmet istraživanja za mnoge autore različite orijentacije: psihologa, sociologa, ekonomista, doktora, inženjera i dr. Pitanjem motivacije, praktično, danas se bave menadžeri koji su u direktnom kontaktu s ljudima.

Motivacija je jedan od faktora individualnog rada svakog pojedinca, a individualni faktori su motivacija, sposobnost, resursi i vanjske okolnosti. Na sposobnosti, resurse i unutrašnje okolnosti se može uticati, tako da se sposobnosti stiču edukacijom, treningom i praksom, resursi postoje ili ih se mogu obezbijediti, vanjske okolnosti djeluju nezavisno od naše volje, dok je motivacija ono što se formira unutar svakog pojedinca, pa je kompleksan pojam i izazov za menadžere. Motivacija je jedan od najvažnijih faktora vođenja.

Motivacija je sastavni dio čovjeka, a čovjek je najbitniji faktor svakog rada i napretka. Motivacija se odnosi na žudnju i napor kojim se zadovoljavaju ciljevi.
Ljudi rade da bi zadovoljili svoju potrebu, a nezadovoljena potreba stvara porive kod pojedinca. Usko vezani za motivaciju su motivatori, a to su faktori koji pojedinca potiču na djelovanje. Oni su sredstvo kojim se jednoj potrebi može dati prednost u odnosu na druge potrebe. Zadovoljstvo je ispunjenje koje se osjeća zbog ostvarene želje.
Kao menadžerska aktivnost, motivisanje zaposlenih je vrlo značajno, jer ih podstiče da obave predviđene poslove i da to urade na poželjan način, odnosno efektivno i efikasno. Motivisanje zaposlenih je značajno u svim organizacijama profitnim i neprofitnim i u svim periodima. Participacija je uslov za motivaciju. Stoga je posao menadžera u organizaciji navođenje ljudi da bi se ostvarili ciljevi organizacije zato što su ljudi svjesni da će se pri tome ostvariti njihovi sopstveni ciljevi.
U osnovi, zadatak motivacije ima četiri dimenzije:

 • poboljšanje rezultata ljudskog rada,
 • poboljšanje uslova rada i života u grupi/organizaciji,
 • poboljšanje napora ka dostizanju ciljeva kompanije i
 • poboljšanje uspješnosti menadžmenta.

 

TEMATSKE JEDINICE SEMINARA:

 • Određenje i značaj motivacije za ponašanje u organizaciji
 • Koraci i faze motivacije
 • Motivacijske teorije
 • Motivacija: mrkva i štap
 • Hijerarhija potreba – Maslowa piramida
 • Teorija “motivacija-higijena”
 • Teorija “x” i teoriju “y”
 • Poređenje četiri teorije motivacije
 • Teorija očekivanja
 • Teorija triju potreba
 • Teorija pravednosti
 • Teorija postavljanja ciljeva
 • Teorija pojačanja
 • Teorija socijalnog učenja
 • Teorija tretiranja zaposlenih
 • Porter-Lawrerov model očekivanja
 • Mjerenje motivacije
 • Uticaj obuke i razvoja kadrova na ponašanje u organizaciji
 • Forme radnog angažovanja i motivacione tehnike
 • Pitanja za raspravu

 

KLJUČNE RIJEČI:

motivacija (motivation), potrebe (needs), teorija hijerarhije potreba (theory of needs hierarchy), fiziološke potrebe (physiological needs), potrebe za sigurnošću (safety needs), potrebe za poštovanjem (esteem needs), potrebe za samodokazivanjem (self-actualization needs), teorija “x” (theory “x”), teorija “y” (theory “y”), teorija motivacija-higijena (motivation-hygiene theory), higijenski faktori (hygiene factors), teorija triju potreba (three-needs theory).