Budi i ti novinar

Ime i prezime trenera: Fahrudin Vojić

 

OPIS SEMINARA:

  • Jednodnevni motivacijski seminar o novinarstvu koji polaznicima pruža osnovne informacije o toj vrsti posla i motiviše ih da se bave žurnalizmom na korektan i objektivan način.

 

CILJNA PUBLIKA (seminar je namijenjen):

  • Seminar je primarno namjenjen osnovnoškolcima i srednjoškolcima u dobi od 13-17 godina starosti, ali je i otvoren za sve one koji u kratkom vremenskom periodu žele steći neke osnovne informacije o medijima i novinarskom poslu.

 

KORISTI OD SEMINARA (polaznici će naučiti):

  • Polaznicima bi nakon odslušanog seminara trebali steći osnovne informacije o medijima i novinarskom poslu, etici novinarstva, značaju objektivnog i istinitog izvještavanja i najčešćim greškama koje prave novinari početnici, ali i o vrstama novinarskih stilova, načinima kreiranja vijesti i dobrih ali objektivnih naslova. Učesnici bi nakon seminara trebali posjedovati veću želju i motivaciju za bavljenje novinarstvom.

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA:

  • Jednodnevni seminar o novinarstvu se sastoji od četiri bloka u trajanju od pet sati sa pauzama tj. pet školskih časova.
  • Prvi modul je predviđen za upoznavanje polaznika o ciljevima i programskom sadržaju seminara, osnovama i etici novinarstva te novinarstvu kao profesionalnom poslu.
  • Drugi modul je predviđen za upoznavanje polaznika sa najčešćim greškama novinara početnika, kreiranju vijesti i naslova.
  • Treći i četvrti modul su predviđeni za dvije radionice – jedna u kojoj polaznici trebaju kreirati kvalitetnu ali objektivnu vijest i druga u kojoj polaznici trebaju kreirati dobar naslov.

 

METODE RADA:

  • Usmeno izlaganje, razgovor, objašnjavanje, rad na tekstu, metoda pismenih i grafičkih radova, demostracijske i eksperimentalne metode