Pisanje CV-a i razgovor za posao

OPIS SEMINARA:

Seminar je usmjeren ka sticanju vještina/sposobnosti pisanja poslovne biografije (CV i resume), osnove poslovne korespondencije (popratno pismo, potvrdno pismo, otkazno pismo) kao i poboljšanja postojećih sposobnosti pisanja poslovne biografije. Pored toga, cilj seminara je razbiti stereotipe kod polaznika seminara u vezi sa nalaženjem posla te izgraditi njihovo samopouzdanje da se pripreme za različite vrste razgovora za posao.

 

CILJNA GRUPA:

Seminar je otvoren za sve zainteresirane osobe, ali je prvenstveno namijenjen onima koji su u potrazi za svojim prvim poslom kao i zaposlenim osobama u potrazi za novim poslom.

METODE:

Seminar se sastoji od više tematskih cjelina (pisanje poslovne biografije, pisanje popratnog pisma, priprema i ponašanje prilikom razgovora za posao, popratne aktivnosti nakon razgovora za posao). Seminar se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela (rad u grupama, interakcija i sl.)

OČEKIVANI REZILTATI SEMINARA:

Nakon učešća na seminaru polaznici će:

  • steći osnovno znanje i sposobnost pisanja kvalitetne poslovne biografije,
  • napisati vlastitu poslovnu biografiju,
  • naučiti kako da kvalitetno napišu popratno pismo,
  • naučiti osnove poslovne korespondencije (potvrdno pismo, otkazno pismo i sl.),
  • naučiti kako da se njihova aplikacija za posao ističe od ostalih,
  • steći osnovno znanje potrebno za uspjeh na razgovoru za posao,
  • govor tijela prilikom razgovora za posao…