CLPU u saradnji sa JUOŠ „Tojšići“ u Kalesiji organizirao seminar na temu „Uspješno pisanje projekata i komunikacija s donatorima“

Vijesti, , , , Nema komentara

Danas, 27.1.2014. godine, u Kalesiji, u prostorijama JUOŠ „Tojšići“, treneri CLPU-a Ismet Purdić i Emina Hodžić su održali menadžmentu i nastavnicima škole seminar „Uspješno pisanje projekata i komunikacija s donatorima“.

Teoretski i praktično su obrađene dvije glavne teme: forma projekta i uspješna komunikacija s potencijalnim donatorima i sponzorima

U prvom dijelu seminara tokom govora o formi projekta ukazano je na sadržaj – elemente projekta, greške koje se ne smiju previdjeti, kako i na koji način napisati – dati sadržaj, te njegova uloga i važnost u odnosu na cijeli projekat.

Tokom govora o uspješnoj komunikaciji s potencijalnim donatorima i sponzorima obrađene su sljedeće teme: gdje i kako pronaći donatore, kako komunicirati s njima, šta oni vole i cijene i kako zadobiti njihovu naklonost.

Nakon prezentacije i teoretskog dijela realizovana je radionica u tri grupe s fokusom na četiri osnovna elementa projekta: ciljevi, projektne aktivnosti, očekivani rezultati i budžet.

Učesnici su imali zadatak da uz asistenciju trenera napišu i izrade svoj vlastiti mini projekat. Po okončanju zadatka otvorena je panel-rasprava i evaluacija svakog napisanog projekta zasebno. Učesnici su iznosili svoja viđenja i iskustva stečena na seminaru, a treneri su ukazivali na eventualne greške, ukazujući na bolje mogućnosti i načine u dizajniranju dobrog projekta.

Učesnici seminara su ponijeli lijepa iskustva, stekli nove vještine, izrazili spremnost da sami pišu projekte od interesa za učenike, obrazovanje i školu, zahvaljujući organizatoru i CLPU, uz želju za nastavak saradnje.