Prezentacija dijela analize aktivnosti CLPU-a

Vijesti, , , Nema komentara

Autor: mr. Dženan Kulović

Nakon šest godina rada Centra za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) uprava Centra je pristupila izradi Analize aktivnosti sa prijedlogom mjera za unapređenje. Dio Analize koji govori o aktivnostima Centra možete pogledati u ovom članku.

 

Analiza prezentovanih seminara

Do kraja 2013. godine ukupno je održano 207 seminara. Od tog broja 17 seminara je na arapskom jeziku, 177 na bosanskom jeziku i 3 na engleskom jeziku. Broj seminara po godinama prikazan je u slijedećoj tabeli.

 

Tabela 1. - Broj seminara po godinama

Tabela 1. – Broj seminara po godinama

 

Grafikon 1. - Broj održanih seminara

Grafikon 1. – Broj održanih seminara

Od 207 ukupno održanih seminara do kraja 2013. godine, broj naslova seminara je 112 dok je broj ponovljenih seminara 95. Broj trenera je 68.
Uvidom u detaljniju analizu prema godinama moguće je uočiti slijedeće:

Kao što se može primjetiti iz prethodno navedenog grafikona (Grafikon 1.) broj održanih semirana iz godine u godinu je u porastu.

Grafikon 3. Odnos novih i ponovljenih seminara

Grafikon 3. Odnos novih i ponovljenih seminara

Kako se na grafikonu može vidjeti najviše ponovljenih semira je bilo u 2009., 2010. i 2012. godine.

 

Analiza učesnika na seminarima

Kada su u pitanju učesnici seminara koji su bili prisutni na seminarima podaci su slijedeći.

Grafikon 4. Broj učesnika na seminarima

Grafikon 4. Broj učesnika na seminarima

 

Kao što se na grafikonu vidi najveći broj učesnika prisutnih na seminarima je bio u 2013. godini (1831) i 2012. godini (ukupno 1249) što se približava broju učesnika (1758) koji su prisustvovali seminarima od osnivanja CLPU-a (posebno se ovaj zaključak odnosi na 2013. godinu). Kao objašnjenje za ovako veliki broj učesnika navodimo činjenicu da je veliki broj seminara održan u nekoliko gradova BiH, a većina seminara je realizovana u saradnji sa partnerskim organizacijama.

 

Analiza mjesta održavanja seminara

Kada su u pitanju gradovi u kojima su se održavali seminari podaci su slijedeći:

Seminari su održani u 36 gradova. CLPU je svoje aktivnosti izvan Sarajeva najviše realizovao u 2008. godini te 2011-2012.

Grafikon 5. Broj održanih seminara u gradovim BiH

Grafikon 5. Broj održanih seminara u gradovim BiH

 

Grafikon 6. Broj održanih seminara u gradovim BiH

Grafikon 6. Broj održanih seminara u gradovim BiH

 

Uvidom u broj održanih seminra u gradovima u Bosni i Hercegovini vidimo je najveći broj održanih seminara u Sarajevu i to njih 92. Nakon toga slijedi Tuzla sa 26 održanih seminara i Zavidovići sa 16.

 

Analizu predavača na seminarima koji su održani

Kada su u pitanju treneri koji su bili angažovani na izvođenju seminara podaci su slijedeći:

Grafikon 7. Broj trenera koji su održali seminare

Grafikon 7. Broj trenera koji su održali seminare

 

Kao što se na grafikonu može vidjeti najviše trenera je bilo u 2013 godini (ukupno 40) i 2012 godini (ukupno 23) dok je periodu 2010-2011 godina zbog velikog broja ponovljenih seminara broj trenera imao osjetno blagi pad. Takođe, vidljivo je da broj trenera 2013 godini se približava broju trenera u periodu 2007-2009.

Kako bi imali pregledniji uvid u aktivnosti CLPU-a u periodu osnivanja do danas, uporedićemo podatke iz 2013 i 2012 godine sa sumarnim podacima iz perioda 2007-2011 godine.

Te aktivnosti su prikazane u slijedećoj tabeli.

Tabela 2. Uporedni pokazatelji

Tabela 2. Uporedni pokazatelji

 

Uvidom u tabelu moguće je zaključiti slijedeće:

U periodu 2007-2009 broj učesnika po seminaru u prosjeku je iznosio 17. U periodu 2012.  2013. godine broj učesnika po seminaru u prosjeku je iznosio 29, dok je u periodu 2013 broj učesnika po seminaru u prosjeku, također, iznosio 29. Razlozi ponavaljanja seminara su: kvalitetan seminar koji se ponavlja na osnovu preporuke. U evaluaciji seminara većina učesnika izražava spremnost da preporuči seminar. U velikom broju slučajeva ponovljenih seminara učesnici ili profesionalne organizacije su sami tražili održavanje seminara. 

Grafikon 8. Broj seminara prema posmatranim periodima

Grafikon 8. Broj seminara prema posmatranim periodima